Taxation of options and shares

מיסוי אופציות ומניות לעובדים (תגמול הוני) לעובדים 

שיעור המס המוטל כיום על הכנסת עבודה יכול להגיע ל- 47% ובמקרים מסוימים מס נוסף של 3% על בעלי הכנסות גבוהות. על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ₪ ( 53,970 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3% . "הכנסה חייבת" - כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה. מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 53,970 ₪ לחודש (647,640 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס עפ"י סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף עפ"י סעיף 121 ב לפקודה בשיעור של 3%. 

במסגרת הרפורמה במס, שנכנסה לתוקף ב 1- בינואר 2003 נקבעו הוראות חדשות המסדירות את היבטי המס בעת הקצאת ניירות ערך לעובדים. מנקודת ראותו של העובד, גולת הכותרת

של הוראות אלה, הנה פתיחת מסלול מס ייחודי, בו הטבת העובד הנצמחת מהקצאות כאמור, תסווג כרווח הון שיחויב במס בשיעור של 25% , וזאת חלף חיוב בשיעור מס מצרפי של כ - 60% (מס הכנסה וביטוח לאומי) החל באופן רגיל על הכנסת עבודה. נטל מס זה מהווה תמריץ משמעותי להגדיל את מרכיב האופציות ומכשירים הוניים אחרים בתגמול לעובדים.

תגמול כאמור יכול להקנות יתרונות הן לחברה והן לעובדים, כאשר מומלץ במקרה כזה לבחון את מכלול השיקולים הכלכליים, המיסויים והחשבונאיים. מיסוי הקצאת אופציות/מניות לעובדים מוסדר בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה המבחין למעשה בשלושה מסלולי מס אפשריים להקצאות של ניירות ערך : (א) בין הקצאת אופציות ומניות לעובדים באמצעות נאמן- מסלול הוני ; (ב) הקצאת אופציות ומניות לעובדים שלא באמצעות נאמן.- מסלול פירותי עם נאמן; (ג) מסלול ללא נאמן. לפרטים נוספים רואה חשבון מיסוי בינלאומי מיסוי רילוקיישן


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free